Πρακτικό 16/8-4-2012 Γενικής Συνέλευσης

Παραστατίδης Γεώργιος - Πρόεδρος

Τουρουνίδης Ευστάθιος - Αντιπρόεδρος

Κατσαρού Παρασκευή - Γραμματέας

Παπανίκα Νατάσα - Ταμίας

Παραστατίδου Φωτεινή - Μέλος

Γεωργιάδου Μαρία - Μέλος

Σταθουλίδης Παρασκευάς - Μέλος

 

Το Δ.Σ. πλαισιώνεται και από τους αναπληρωματικούς:

Δεληωρίδου Ελένη

Επιτροπίδου Στέλλα

Μπαντέμη Ιωάννη

Τσεπνόγλου Αναστάσιο