Τουρουνίδης Ευστάθιος - Πρόεδρος

Τσεπνόγλου Ανέστης - Αντιπρόεδρος

Τσαμπάζης Ευάγγελος - Γραμματέας

Παραστατίδου Φωτεινή - Ταμίας

Επιροπίδου Στέλλα - Μέλος

Σταθουλίδης Πάρης- Μέλος

Μπαντέμης Ιωάννης - Μέλος