Τουρουνίδης Ευστάθιος - Πρόεδρος

Τσεπνόγλου Ανέστης - Αντιπρόεδρος

Σαχπατζίδου Αφροδίτη - Γραμματέας

Παραστατίδου Φωτεινή - Ταμίας

Κατσαρού Μαρία - Μέλος

Τσαμπάζης Ευάγγελος - Μέλος

Τουρατζίδης Στέλιος - Μέλος