Ελευθεριάδης Χρήστος - Πρόεδρος

Τουρουνίδης Ευστάθιος - Αντιπρόεδρος

Νεοφυτίδης Δημήτριος - Γραμματέας

Τσαμπάζης Ευάγγελος - Ταμίας

Παραστατίδου Φωτεινή - Μέλος

Σαχπατζίδης Γεώργιος - Μέλος

Τουρατζίδης Κυριάκος - Μέλος